Conversation Between aplomado_paloma and timkiem

1 Visitor Messages

 1. "Cương nhu kết hợp dẫn đến lực sát thương của Bát Hoang Chưởng n*y cũng trở nên mạnh hơn một chút
  thủ tục th*nh lập doanh nghiệp tư nhân
  tình huống kế toán ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng
  cách xử lý chi ph* nhân công trong kế toán xây dựng
  cách lập hóa đơn khi danh mục h*ng hóa dịch vụ nhiều hơn dòng

  nếu ta tu luyện th*nh m* nói... thì uy lực chỉ sợ sẽ không kém hơn Thông Bối Quyền thứ vang thứ mười, nhưng muốn đạt đến điểm n*y cũng không phải dễ d*ng nha!"
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1