Conversation Between Agapeace and timkiem

1 Visitor Messages

  1. Vương Hầu chia l*m “Vương Hầu thế tập” v* “Vương Hầu phi thế tập”.
    the nao la hoa don chung tu hop le hop ly
    hoa don gtgt co may lien
    the nao la hoa don hop phap va bat hop phap


    Cái gọi l* Vương Hầu thế tập, ch*nh l* “mười tám công thần” lúc Ngọc Lam quốc khai quốc, gồm mười bốn đại Hầu gia v* bốn đại Vương gia, những Vương Hầu n*y có thể truyền thừa nhiều thế hệ, phụ thân chết thì con có thể tiếp tục l*m Vương Hầu, con chết thì cháu sẽ tiếp tục l*m Vương Hầu.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1